Children’s day Carnival 2014

วันเด็กนี้ ขอเชิญผู้ปกครองพาคุณหนูๆ มาร่วมสนุกในโครงการ “เติมสีให้โลกใส เติมใจให้โลกสวย กับคิมจู”